Alla inlägg av Nina

Sol­ro­sens år

Den inter­na­tio­nel­la orga­ni­sa­tio­nen Fleu­ro­se­lect har i sin verk­sam­het för ama­tör­sek­torn utlyst 2015 till Sol­ro­sens år. Sol­ro­sor är ju vack­ra, och de fun­ge­rar ock­så som nyt­to­väx­ter. De loc­kar till sig pol­li­ne­ran­de insek­ter, och de ger mat för fåg­lar­na när de bil­dar frön. Barn bru­kar gil­la sol­ro­sor. Så om du har rum i din träd­gård, låt bar­nen odla … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Natu­ren väcks av våren

Just nu står reg­net som spön i bac­ken, och inte är det varmt hel­ler. Alla vän­tar säkert på vår­sol och gröns­ka. Till all lyc­ka hade vi en fin dag i går, med skogs­pro­me­nad och mäng­der av vit­sip­por och blå­sip­por. Ock­så gull­pud­ra hit­ta­de jag, en gam­mal bekant som jag inte sett på åra­tal… Ibland kan blå­sip­por­na över­ras­ka … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

de fasci­ne­ran­de lökar­na

Lök är årets grön­sak 2015. Lök­släk­tet är stort och det finns fle­ra fina lök­ty­per som vi kan odla till mat och/eller kryd­da. De van­li­gas­te är ju van­lig gul mat­lök, vit­lök, gräslök. Men det finns ock­så röd­lök, scha­lot­ten­lök och fle­ra and­ra spe­ci­a­li­te­ter. Berät­ta gär­na om dina egna erfa­ren­he­ter av lök­od­ling! Den­na super­häl­so­sam­ma grö­da bor­de vi ju alla … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Över­vint­ring är inte svårt, men utma­nan­de

Tex­ten som är skri­ven av San­ne Wik­ström har pub­li­ce­rats iTräd­gårds­nytt nr 10/2014. Beskär ordent­ligt, ta in dem innan det blir för kallt på hös­ten och vatt­na inte ihjäl dem. Och kom ihåg dem i tid på våren. Så enkelt låter det när ett proffs berät­tar hur man får pelar­go­ner, fuch­si­or och and­ra köld­käns­li­ga väx­ter att över­vint­ra och … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Hur få köld­käns­li­ga väx­ter att över­vint­ra?

Det bör­jar vara kallt om nät­ter­na så små­ning­om, men ännu står kanske många pelar­go­ner, fuch­si­or, äng­la­trum­pe­ter m.fl. utom­hus. De var så fina och jag vill gär­na ha dem på min ter­rass utom­hus ock­så näs­ta som­mar. Hur ska jag få dem att över­le­va vin­tern? Har någon enk­la, prak­tis­ka knep att kom­ma med? Behövs ljus? Hur ska de … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Vack­ra Skott­land

Nyli­gen hem­kom­men från en dryg vec­kas besök när­mast på den skots­ka öst­kus­ten kan jag inte låta bli att rekom­men­de­ra alla vän­ner av natur och väx­ter att vid möj­lig­het besö­ka Skott­land. Fan­tas­tis­ka mjukt run­da­de kul­lar, skönt blom­man­de ljung på slutt­ning­ar­na, betan­de får, intres­san­ta träd­går­dar m.m. P9050021 Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…