Mars

Spar­sam­ma är vår­teck­nen i år när snö och is ännu lig­ger kvar. Läser om mars månad i en utgå­va av Bon­de­prak­ti­kan från 2016 — den har utkom­mit i stän­digt nya upp­la­gor sedan år 1662, men ursprung­et finns i Tyskland från år 1508:
Jag beskä­rer mina trä i thor: / Plö­jer der­till min åker och jord, Den­na månad … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Vin­ter­träd­går­dens fåglar

Fåg­lar­na är vin­ter­träd­går­dens blom­mor, cite­rar mor som en av sina läse­fruk­ter. Lyck­lig den som har en fågel­mat­ning utan­för köks­fönst­ret att föl­ja med. Resul­ta­tet från årets gårds­bong­ar­jip­po som Bird­li­fe ord­nar visar ock­så hur stort intres­se män­ni­skor kän­ner för fåg­lar­na; över 600 000 fågel­in­di­vi­der rap­por­te­ra­des i janu­a­ri med tal­goxe, blå­mes och ska­ta i täten. Berg­fin­ken var årets … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Isblom­mor

På kyl­skåps­dör­ren häng­er en mag­net med ett citat som till­skrivs Cice­ro:
Den som har en träd­gård och en bok­sam­ling sak­nar intet.
Och har man bara en bok kun­de den gär­na vara Karel Ĉapeks humo­ris­tis­ka pär­la Ett år med min träd­gård, charm­fullt illu­stre­rad av hans bror, Josef Ĉapek. Boken kom ut redan 1929 (på svens­ka 1934) men fort­sät­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Besök till Hagalandet

På sön­da­gen åkte Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning på besök till Haga­lan­det i Ingå. Vi hade tur med väd­ret, dagen var solig och vac­ker. Det har inte varit själv­klart tidi­ga­re under våren. Anne-Char­lot­te Castell och Mart­ti Rappu berät­ta­de om växt­hu­sen, och vad de odlar. Växt­hu­sen var ful­la av prun­kan­de blom­mor och även lite kryd­dör­ter. En rik­tig färg­gläd­je … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Mångsidig mäs­sa

På sön­da­gen åkte 32 per­so­ner till Kevät­mess­ut 2017. Det var en intres­sant och givan­de resa , med många fres­tel­ser på mäs­san. Det fanns allt från blom­mor, lökar och frön till när­mat, och allt vad som kun­de tän­kas behö­vas till stu­ga och hem. Buss­chau­fören var ock­så för­be­redd efter mäs­san, med luc­kan till last­nings­ut­rym­met öpp­nad. Hem åkte nöj­da … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­nings årsmöte

Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning höll sitt årli­ga möte sön­da­gen den 12 mars vid Yrkes­hög­sko­lan Novia. Träd­gårds­för­e­ning­en är med­lems­för­e­ning i Svens­ka Träd­gårds­för­bun­det. Myc­ket gläd­jan­de var den sto­ra upp­slut­ning­en till årets möte. Anne-Char­lot­te Castell berät­ta­de om för­e­ning­ens verk­sam­het idag, som består av bl. a. exkur­sio­ner och före­läs­ning­ar. Där­ef­ter höll Mär­ta Castell och Gerd Lönegren ett intres­sant anfö­ran­de om för­e­ning­ens … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Saint­pa­u­lia trivs i rumstemperatur

Saintpaulia I okto­ber skrev Gina Åsten i Träd­gårds­nytt i seri­en Måna­dens kruk­växt om saint­pa­u­lia, en tro­tjä­na­re som säkert alla har erfa­ren­het av. Här åter­ges hen­nes text och en del av bil­der­na. Saint­pa­u­lia (Saint­pa­u­lia Ionant­ha-gr.) som ock­så allas prin­sess­blom­ma, usam­bara­vi­ol eller afri­kansk viol före­kom­mer i väl­digt många oli­ka skep­na­der. Blom­mor­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Mag­no­lia

2016 046 Mag­no­lia kan vara lite kne­pig på våra bredd­gra­der, men ändå dröm­mer mång­en träd­gårds­äls­ka­re om det sago­li­ka lil­la trä­det med dof­tan­de blom­mor. Blom­ning­en sker tidigt på våren, innan löven spruc­kit ut. Här åter­ges lite fak­ta, som ingått i en arti­kel i Träd­gårds­nytt, som skrevs av San­ne Wik­ström. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Att köpa myl­lan (gri­sen) i säcken

image Ing­el Fon­tell, hädan­gång­en träd­gårds­kon­su­lent och redak­tör för den­na tid­ning var ide­o­lo­giskt inte någon stor vän av mark­nads­kraf­ter men uttryck­te en gång sin beund­ran för dem som lyc­ka­des salu­fö­ra bal­long­er, vat­ten på flas­ka och myl­la i påse. Fasci­na­tio­nen sam­man­häng­de natur­ligt­vis med att någon för­vä­gen för­säl­ja­re hade iden­ti­fi­e­rat … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

en blogg från Svenska Trädgårdsförbundet rf för trädgårdsvänner i svenskfinland

Page generated in 0,797 seconds. Stats plugin by www.blog.ca