Bar­bro

Hej på er! Jag har i år för­sökt mig på att dri­va upp plan­tor från frön. För­sök­te nog ock­så för någ­ra år sen, men de blev så otro­ligt kle­na. Jag har sått Hjälm­bö­na och det var nog all­de­les för tidigt, för de är ca 20 cm redan, ha ha ha. Sen hade jag inga stic­kor att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Års­mö­tes­dags

Vi i Borgå hade års­mö­te i sön­dags. Någ­ra nya ansik­ten syn­tes bland års­mö­tes­del­ta­gar­na, någ­ra nya inval­des i sty­rel­se och nöjes­kom­mit­té. Bra så! Ibland väc­ker nog års­mö­ten många frå­gor. Hur tas nya “dele­ga­ter” emot, hur får de lära sig hur allt fun­ge­rar, hur myc­ket infor­me­rar och för­kla­rar de äld­re, hur myc­ket lyss­nar man på de nya? I … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Gran, kor­gar och svamp

Under vec­ko­slu­tet kun­de man änt­li­gen kom­ma ut i natu­ren och bör­ja göra lite jobb i träd­går­den. Här i Par­gas var lör­da­gen solig och varm för det mesta med undan­tag för en kraf­tig snö/hagelby som drog över oss på för­mid­da­gen. Den för­svann lika has­tigt som den kom, men blev hotan­de mörkt ett tag. Den hår­da vin­den … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

på jakt efter våren

Jag har skri­vit kort dag­bok i över 20 år, tyvärr inte allt­för sys­te­ma­tiskt. Tem­pe­ra­tu­rer och snö­mängd har vari­e­rat väl­de­li­ga i bör­jan på mars, men många gång­er har det varit tem­pe­ra­tu­rer runt noll­strec­ket — men snö. Noll­gra­digt och inte snö = vår? Nä, det skall luk­ta ock­så. Ställ dig i mot­vind vid en upp­löjd åker och … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Om blog­gen

Hej alla, mås­te få “tyc­ka” lite om blog­gen. Att föl­ja med hur idén for­mar sej och det blir en fär­dig blogg.…. Nu är det bara att fyl­la den med myc­ket godis. Varen­da dag!!  Att få höra hur det ser ut i öst­ra delen av lan­det och vad som kom­mit opp i Åbo det blir intres­sant, samt att få ta … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…