Års­mö­tes­dags

Vi i Borgå hade års­mö­te i sön­dags. Någ­ra nya ansik­ten syn­tes bland års­mö­tes­del­ta­gar­na, någ­ra nya inval­des i sty­rel­se och nöjes­kom­mit­té. Bra så! Ibland väc­ker nog års­mö­ten många frå­gor. Hur tas nya “dele­ga­ter” emot, hur får de lära sig hur allt fun­ge­rar, hur myc­ket infor­me­rar och för­kla­rar de äld­re, hur myc­ket lyss­nar man på de nya? I … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…