Gran, kor­gar och svamp

Under vec­ko­slu­tet kun­de man änt­li­gen kom­ma ut i natu­ren och bör­ja göra lite jobb i träd­går­den. Här i Par­gas var lör­da­gen solig och varm för det mesta med undan­tag för en kraf­tig snö/hagelby som drog över oss på för­mid­da­gen. Den för­svann lika has­tigt som den kom, men blev hotan­de mörkt ett tag. Den hår­da vin­den hade en nord­väst­lig vek­tor som vi inte kän­ner av på vår tomt p.g.a. sko­gen. I alla fall var det skönt att vara ute. Jag hann klip­pa någ­ra gra­nar och alla äppel­träd (alla 18 st).

Den sto­ra gran­häc­ken vän­tar ännu, mest för att jag mås­te köpa en ställ­ning för att kun­na klip­pa lite tryg­ga­re. Häc­ken har nått sin höjd på 3 m. för länge sen och alla vårar har jag använt en van­lig 7 m. ste­ge som en upp och ned­vänt V. Det känns onek­li­gen lite ska­kigt att stå högst uppe och för­sö­ka klip­pa top­par­na med en häck­sax, spe­ci­ellt då det bru­kar blå­sa hårt just då. Där­för blir det snart att åka till Bau­haus för att köpa den där ställningen…

Dock kän­des sön­dag myc­ket kal­la­re då det blås­te hårt från syd­väst. Då var det bäst att job­ba i lä av gran­häc­ken som plan­te­ra­des för 20 år sedan. På våra kom­pak­ta ler­jor­dar, som har säkert varit sjö­bot­ten för länge sedan, triv­des gran­plan­tor­na inte så värst bra. Av 400 plan­tor dog 100 det förs­ta året så jag bör­ja­de stic­ka ner korg­vi­de (Salix vimi­na­lis) stic­kor för att få en snabb häck till stånd. Inte hel­ler den häc­ken blev någon suc­cé. Rådjur och vitsvans­hjort åt det mesta så jag gräv­de upp små gran­plan­tor från vår skog och plan­te­ra­de i luckorna.

Nu mår gran­häc­ken rela­tivt bra och allt är säkert av sam­ma längd om 20 år. På hös­ten väx­er det rik­ligt med blodris­ka längs med häc­ken. Var det mån­ne tack vare myce­li­et från sko­gen? För­res­ten har jag bli­vit lärd att gran­häc­ken skall klip­pas då det finns ett ‘s’ i måna­den. Mars bor­de allt­så vara bra fastän den har ald­rig tagit ska­da av klipp­ning i sen april då våren annars bru­kar anlända!

korgvideKorg­vi­de plan­tor­na har växt sig kraf­ti­ga under åren och jag bru­kar klip­pa ner dem helt på våren. Det gjor­de jag idag och lade en stor bunt för att tor­ka på ladu­gårds­vin­den. Jag har näm­li­gen tänkt att bör­ja flä­ta kor­gar då jag blir pen­sio­när. Helt på rik­tigt, allt­så (vill jag inty­ga mig själv). Jag har åtminsto­ne mate­ri­al. Nu behö­ver jag ett stäl­le där jag kan koka och blöt­läg­ga kvis­tar­na så att de kan bear­be­tas. Jag bor­de antag­li­gen gå på kurs ock­så. Jag berät­tar gär­na om hur det går och om det går sena­re. En del av ‘bus­kar­na’ har bli­vit sto­ra träd som får gall­ras var­je år och ger ifrån sig en del ved.

Det var allt den här gång­en. Nu är toma­ter­na i gång och ute­ar­be­tet har bör­jat. Våren är snart här!

Dela med dig…

En reaktion på ”Gran, kor­gar och svamp”

  1. Jag blev jät­te glad när jag läs­te att en träd­gårds­en­tu­si­ast har ock­så hun­nit tän­ka på säker­he­ten. Ofta kom­mer man inte ihåg att trev­li­ga fri­tids­syss­lor kan orsa­ka fara för häl­sa eller säker­het. “Inte gör jag det så ofta” och ” Det här är bara min hob­by” inställ­ning­ar kan leda till besvär­li­ga kon­se­kven­ser. Det var myc­ket intres­sant och läro­rikt att se hur yrkes­män fäll­de pro­blem­björ­kar på vår bac­ke. Arbe­tet pla­ne­ra­des nog­grannt, de hade bra utrust­ning för själ­va arbe­tet och för att skyd­da sig själ­va, goda kun­ska­per och erfa­ren­het. Jag und­rar om det skul­le vara skäl att ta i träd­gårds­för­e­ning­ar­nas pro­gram ock­så arbe­tar­skydd i träd­gårds­ar­be­te? Vi inte bara klätt­rar och job­bar med oli­ka far­li­ga verk­tyg men använ­der där­till en hel del kemikalier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.