Häls­ning­ar norrifrån

Jag har tänkt de senas­te dagar­na, att vil­ken rike­dom och gläd­je det är att få till­hö­ra en sån träd­gårds­för­e­ning, som vår här i nej­den. Nor­ra Öster­bot­tens träd­gårds­för­e­ning /NÖT har gett mig så otro­ligt myc­ket. För­u­tom många nya träd­gårds­vän­ner, som är otro­ligt vär­de­ful­la, så har det ock­så varit myc­ket lärorikt.

 

På lör­da­gen var vi inbjud­na till träd­gårds­för­e­ning­en i Vasa, där Kristi­an Theqvist berät­ta­de om sina rho­do­dendron. Han är ord­fö­ran­de i Rho­do­dendron­säll­ska­pet i Fin­land och har själv en otro­ligt fin träd­gård på 3 hek­tar. Han bör­ja­de med en rho­do­dendron som var på slut­för­sälj­ning för ca 15 år sen och idag har han tusen­tals plan­tor. Han kor­sar dem och tar fram egna plan­tor, som så små­ning­om kanske kom­mer till för­sälj­ning. Före­läs­ning­en var otro­ligt intres­sant och den var­va­des med myc­ket kun­skap och en hel del humor. Vi fick tips om hur vi får rho­do­dendron att tri­vas och han visa­de sen bil­der på en hel del oli­ka arter. Jag var otro­ligt glad över de tips han gav och vil­ka sor­ter det är värt att sat­sa på. Det var så intres­sant, så det är svårt att redo­gö­ra för det. Man MÅSTE ha upp­levt det!

 

På mån­dag kväll hade vår för­e­ning sitt månads­mö­te och där var Leif Blomqvist inbju­den för att före­lä­sa om sin nya bok, Rosor i norr. Han var otro­ligt kun­nig inom områ­det och vi fick många fina tips om vil­ka rosor vi ska sat­sa på i vår träd­gård. Jag föll direkt för de lite ovan­li­ga­re och nya­re sor­ter­na, så nu gäl­ler det.… så fort plant­sko­lan öpp­nar, bör­jar jak­ten på dem. Jag rekom­men­de­rar varmt att alla ska skaf­fa boken, Rosor i norr och det gjor­de de fles­ta ock­så vårt månads­mö­te. Vi var ett 60-tal per­so­ner på mötet, så nog ska det blom­ma fint med rosor i som­mar, här i Jakobstadstrakten.

Sen fort­sat­te vår duk­ti­ga ordf Fred­rik Sand­ström med att pra­ta om beskär­ning av träd och bus­kar och pen­nor­na glöd­de hos mötes­del­ta­gar­na. Vi har under hela hös­ten och vin­tern haft oli­ka teman runt Träd­går­dens ABC och det slu­ta­de nu med beskär­nings­de­len. Som tur är har vi en prak­tisk del kvar, med beskär­ning nu på lör­dag, för det är ju vik­tigt att man fak­tiskt får prö­va på det i verk­lig­he­ten också.

 

Jaha, nu ska det bli både rho­do­dendron och rosor i min träd­gård i som­mar. Det är ju tur att jag har 8000 m² att spri­da ut mig på . Jag är glad att min man vil­ligt grä­ver åt mig, men ibland suc­kar han nog. Han vet dock att det är mitt sto­ra intres­se och sen blir det ju vac­kert att tit­ta på ock­så. Snart bör­jar vi grä­va, men lite mås­te man nog vän­ta ännu, för jag vågar inte rik­tigt tro att våren är här för att stan­na. Men det när­mar sig dag för dag…

Var­ma soli­ga vår­häls­ning­ar från Barbro

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.