Var har jag sekatören???

“Var använ­de jag den senast? Hmmm… Jo, jag klipp­te ju ner det där sly­et där” — men där lig­ger inte seka­tö­ren. “Tyd­li­gen tog jag den med mig nån­stans… Vart gick jag sen”? Så går fun­de­ring­ar­na, och helt plöts­ligt lig­ger seka­tö­ren där, på en helt omo­ti­ve­rad plats. SUCK. När skall jag lära mig… Ett par som sköt­te … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Plant- och skottbytartider

Så var­för inte göra något roligt av det? Ja tror det var en mart­ha­för­e­ning i Per­nå som pub­li­ce­ra­de det först: “plant­byte med skott­väx­ling”. Och nu vill jag stjä­la och eta­ble­ra ordet skott­väx­ling. Det tycks vara det här vec­ko­slu­tet som det hän­der i alla träd­gårds­för­e­ning­ar. Ikväll (fre­dag) dyker träd­gårds­vän­ner­na ner i rabat­ter­na och kraf­sar upp det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Viss­te ni det? Rosa­ri­um i Borgå!

Ta vara på till­fäl­le­na, smid medan jär­net är varmt och hjälp omstän­dig­he­ter­na med en liten spark på rätt stäl­le! Där har ni ingre­di­en­ser­na för att få t.ex. ett rosa­ri­um till stånd! 1996 måla­de Maria de Lisit­zin ett por­trätt av Toi­ni Grönqvist, grun­da­re av och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fle­ra rosa­ri­er i Åbo med omnejd. Por­trät­tet avtäck­tes i Borgå … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Träd­gårds­in­spi­ra­tion från resor

Som vi alla redan sett på en del av inläg­gen här på blog­gen och även annars erfa­rit är alla slags träd­gårds­re­sor utmärk­ta inspi­ra­tions­käl­lor.  Det är all­tid roligt att se hör folk har det på annat håll i värl­den, hur deras träd­går­dar ser ut, med vil­ka insat­ser de skö­ter dem, vil­ka växt­val de gör… I grann­län­der­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Plant­mark­nad

Sandoxalis i full blom Bib­li­o­te­ket i Vasa, till­sam­mans med Vasa­nej­dens mar­tor, arran­ge­rar den sed­van­li­ga plant­mark­na­den vid bib­li­o­te­ket 27.5 kl. 15.00. För­e­ning­ens med­lem­mar har möj­lig­het att vara där och säl­ja sina plan­tor. Alla är väl­kom­na att shop­pa loss. Det kom­mer en sommar! 
Dela med dig…

träd­gårds­hands­kar…

Ett stän­digt åter­kom­man­de “kapi­tel”: träd­gårds­hands­kar lig­ger här och där,  med diver­se ska­van­ker. Oftast är det pek­fing­rar­na. Helt plöts­ligt är det bara hål där på mina hands­kar. Jag kraf­sar en hel del. Dess­utom två­hän­digt, även om höger pek­fing­er oftast tit­tar ut lite tidi­ga­re än väns­ter. Härom året kom jag på en liten lös­ning: Jag köper för det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…