Plant­mark­nad

Sandoxalis i full blom Bib­li­o­te­ket i Vasa, till­sam­mans med Vasa­nej­dens mar­tor, arran­ge­rar den sed­van­li­ga plant­mark­na­den vid bib­li­o­te­ket 27.5 kl. 15.00. För­e­ning­ens med­lem­mar har möj­lig­het att vara där och säl­ja sina plan­tor. Alla är väl­kom­na att shop­pa loss. Det kom­mer en sommar! 
Dela med dig…

träd­gårds­hands­kar…

Ett stän­digt åter­kom­man­de “kapi­tel”: träd­gårds­hands­kar lig­ger här och där,  med diver­se ska­van­ker. Oftast är det pek­fing­rar­na. Helt plöts­ligt är det bara hål där på mina hands­kar. Jag kraf­sar en hel del. Dess­utom två­hän­digt, även om höger pek­fing­er oftast tit­tar ut lite tidi­ga­re än väns­ter. Härom året kom jag på en liten lös­ning: Jag köper för det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…