Den bloms­ter­tid…

… bor­de vara här nu. Ja, pio­ner­na är i start­gro­par­na, men de fles­ta rosor­na blun­dar ännu. Akle­jor finns i alla blom­nings­fa­ser, iri­sar likaså. Så gott som alla lil­jor får vi ännu vän­ta på. Rho­do­dendron och syre­ner har gjort sitt för i år. Små kart finns här och där i bus­kar och träd: rönn­bär, plom­mon, äpp­len, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Annorlun­da resa till tro­piskt paradis

I novem­ber, den grå och rus­ki­ga måna­den, åker en grupp träd­gårds­vän­ner till soli­ga och fan­tas­tis­ka Kuba. Rese­pro­gram­met och and­ra arrange­mang är redan kla­ra, men nu har det uppen­ba­rat sig en möj­lig­het att ännu ta emot någ­ra efteran­mäl­ning­ar. Gå allt­så in på Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets webb­si­da (www.tradgard.fi) och se vil­ken fan­tas­tisk resa det blir i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Byta med Hagbard?

Tuf­fe viking­en Hag­bard Hand­fas­te står mitt i stri­den, pilar­na hag­lar runt honom. “Jag bor­de byta yrke”, säger han. “Hur skul­le det vara med jord­bruk?” frå­gar hans filo­so­fiskt lag­da, något enk­la föl­je­sla­ga­re. “Nej, det är all­de­les för ris­ka­belt”, sva­rar Hag­bard. Just så känns det nu. Ris­ka­belt. Som­mar­vär­me, het­ta, tor­ka, kyla, ösregn, dug­gi­dugg­regn om vartan­nat i snart två … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…