Annorlun­da resa till tro­piskt para­dis

I novem­ber, den grå och rus­ki­ga måna­den, åker en grupp träd­gårds­vän­ner till soli­ga och fan­tas­tis­ka Kuba. Rese­pro­gram­met och and­ra arrange­mang är redan kla­ra, men nu har det uppen­ba­rat sig en möj­lig­het att ännu ta emot någ­ra efteran­mäl­ning­ar. Gå allt­så in på Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets webb­si­da (www.tradgard.fi) och se vil­ken fan­tas­tisk resa det blir i … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Byta med Hag­bard?

Tuf­fe viking­en Hag­bard Hand­fas­te står mitt i stri­den, pilar­na hag­lar runt honom. “Jag bor­de byta yrke”, säger han. “Hur skul­le det vara med jord­bruk?” frå­gar hans filo­so­fiskt lag­da, något enk­la föl­je­sla­ga­re. “Nej, det är all­de­les för ris­ka­belt”, sva­rar Hag­bard. Just så känns det nu. Ris­ka­belt. Som­mar­vär­me, het­ta, tor­ka, kyla, ösregn, dug­gi­dugg­regn om vartan­nat i snart två … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…