Den bloms­ter­tid…

… bor­de vara här nu. Ja, pio­ner­na är i start­gro­par­na, men de fles­ta rosor­na blun­dar ännu. Akle­jor finns i alla blom­nings­fa­ser, iri­sar likaså. Så gott som alla lil­jor får vi ännu vän­ta på. Rho­do­dendron och syre­ner har gjort sitt för i år. Små kart finns här och där i bus­kar och träd: rönn­bär, plom­mon, äpp­len, vin­bär, saska­toon… OCH

vatt­na du vårt land… Men lite mer demo­kra­tiskt! Vi i söder drunk­nar, öster­bott­ning­ar­na har näs­tan öken. Till­väx­ten har stan­nat av av oli­ka orsa­ker. Grön­sa­ker­na väx­er inte, de hukar.  JA,

hon allt med gröns­ka täc­ker — gräs­mat­tor och blad­löss fro­das. Ogräs och otrev­li­ga kryp av alla slag finns det rik­ligt av, trots tall­så­pa och and­ra tjuv­knep vi för­sö­ker oss på. Men lil­je­bag­gar­na är få i år. De är ju illröda…

Den bli­da sol vill vi se mera av! Trots allt rus­tar vi för Öpp­na Träd­går­dar 29 juni. Väl­kom­na, och besök de träd­går­dar som finns i er när­het! Det är inte enbart till­gång­en på blom­man­de blom­mor och från­va­ron av präk­ti­ga ogräs som vi öns­kar att ni besö­ka­re fäs­ter er vid. I var­je hem­träd­gård finns intres­san­ta och kre­a­ti­va lös­ning­ar, t.ex. hur man spi­kar eller skru­var ihop upp­höj­da odlings­lå­dor eller hur man ord­nat till det för oli­ka klät­ter- och kläng­väx­ter. Rabatt­kan­ter och namn­skyl­tar kan man få idéer om. Och så träf­far man gam­la bekan­ta, gör nya bekant­ska­per, utby­ter idéer — lust och fäg­ring stor på många sätt!

Dagen “öpp­na träd­går­dar” ord­nas nu vid tidi­ga­re tid­punkt än de gång­na åren. Vi har haft dugg­regn och hög­som­mar­vär­me, nu öns­kas sol, lite moln och tem­pe­ra­tur på lite över plus 20.

Ni som besö­ker sam­ma träd­gård tred­je gång­en gör det inte. Var­je träd­gård under­går omvand­ling var­je år. Och väx­ter växer.

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Den bloms­ter­tid…”

  1. Fint att ni har er fina träd­gård öppen! Lite led­samt att bara fyra pri­va­ta träd­går­dar hål­ler öppet i Borgå i år. Eller är det bara jag som inte kan söka rätt med webb­plat­sens sök­funk­tion… hop­pas det… Kanske jag gör en lite läng­re utflykt det­ta år, mås­te kol­la utbu­det i and­ra kommuner.

  2. Ja, Sus­si, det är verk­li­gen synd att så få träd­går­dar hål­ler öppet. Det finns ju hur många trev­li­ga träd­går­dar som helst i Borgå — är det falsk blyg­sam­het, eller??? Man behö­ver inte ha stort och märk­vär­digt, inte ogräs­fritt, inte bju­da på en mas­sa.… Det är ju bara roligt att visa vad man hål­ler på med för and­ra människor!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.