En park för cupcakes!

I hör­net av Man­ner­heim­ga­tan och Wer­ner Söder­ströms­ga­tan i Borgå finns en rela­tivt ny park. En liten en. Jag besök­te den förs­ta gång­en i bör­jan av juni. Först blev jag lite besvi­ken. Där finns många rho­do­dendron- och ros­plan­tor, men bara en färgska­la: rosa. De få oran­gea aza­le­or­na ver­kar ha kom­mit med av miss­tag, just för att de är så få, men ock­så för att de är lite orange.

Men efter att den förs­ta besvi­kel­sen lagt sig, så kun­de jag se vad jag tror pla­ne­ra­ren velat få fram. Desig­nen på par­ken är klas­sisk med fyra ingång­ar till en kul­le i mit­ten, samt ett min­nes­mär­ke utan­för. Det kom­mer att bli mäk­tigt när rho­do­den­ror­na och rosor­na växt lite mer: En roman­tisk fan­far i rosa! Fär­gen är vik­ti­gast i den här par­ken. Den rosa fär­gen, rosor­na, de vita trä­bän­kar­na och kul­len bidrar till en roman­tisk, spets­lik­nan­de käns­la, medan rho­do­dend­ror­nas blad och barr­trä­den för­ank­rar allt med mör­ka­re grönt. Annars skul­le det lätt bli för soc­ker­sött. En per­fekt park för en cupcakepicnic!

Jag gil­lar defi­ni­tivt de kupe­ra­de nivå­er­na, både lek­fullt och ele­gant! Det ser man allt­för lite av i de fins­ka par­ker­na och träd­går­dar­na.  Oftast är det bara platt, platt, platt och man ser hela träd­går­den eller par­ken genast. Lite hem­lig­hets­fullt ska det väl ändå få vara, med kul­lar och rums­in­del­ning som bju­der på överraskningar.

Senast jag besök­te par­ken var färgska­lan oli­ka nyan­ser av grönt, men visst lär det fin­nas fler färgska­lor än rosa och grönt. I bör­jan av juni såg jag bla­den från lök­väx­ter, så senast våren 2015 är det dags för ett nytt besök. Jag hop­pas se lju­sa och två­fär­ga­de nar­cis­ser, kanske lite vit scil­la, blå pärl­hy­a­cint… Rosa tul­pa­ner skul­le vara sååå snyggt…

Dela med dig…

2 reaktioner på ”En park för cupcakes!”

  1. Jag kör­de runt par­ken för en tid sen, har inte gått in i den. Mina tan­kar var desam­ma. Enfor­mig i färg, men for­men till­ta­lar. Plat­ta träd­går­dar är inte rik­tigt min favo­rit, det är roli­ga­re med kul­lar, for­mer och oli­ka “rum”, även om de inte direkt behö­ver avgrän­sas. Av erfa­ren­het har jag nu lärt mig, att det tar 3–4 år innan man kan bedö­ma en rabatt, så det blir intres­sant att se hur den här par­ken utveck­las. och så vän­tar jag på näs­ta “par­kin­lägg”, Sussi!

  2. Du har rätt. Träd­gårds­ar­be­te är ing­et för den stres­si­ga. Det tar tid innan man ser resul­ta­tet. Minns ett citat av en eng­elsk (?) träd­gårds­en­tu­si­ast och konst­när, där hon påpe­ka­de att träd­gårds­pla­ne­ring är som tre­de­men­sio­nellt måle­ri, med färg, höjd, djup, form, skug­ga o.s.v. Så rätt hon hade!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.