Kiwa­no- en glad över­rask­ning!

På vin­tern fick jag en påse Kiwa­no-frön av min dot­ter. Jag kun­de nog inte före­stäl­la mig hur intres­sant det skul­le bli. Plan­tor­na jag drog upp såg ut som en spä­da­re ver­sion av gurk­plan­tor, men en sån över­rask­ning jag skul­le åka på ännu.. Som­ma­rens vär­me kom­bi­ne­rat med ett bevatt­nings­sy­stem i växt­hu­set gjor­de att Kiwa­non väx­te. Jag … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

I vän­tan på nya som­mar­blom­mor

I mit­ten av augusti var det dags för yrkes­fol­kets årli­ga utställ­ning på Lepaa lite norrom Tavas­te­hus. Där var det fle­ra före­tag som visa­de upp ett fint sor­ti­ment av som­mar­blom­mor, i syn­ner­het petu­ni­or. Det finns en otro­lig mängd fina nya sor­ter i fan­tas­tis­ka fär­ger, som nu bjuds ut åt våra odla­re för pro­duk­tion till näs­ta vår. … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…

Häls­ning­ar från Bro­marv!

En varm som­mar­dag besök­te 15 vux­na och två barn Tall­bac­ka Träd­gård, där Kata­ri­na Karls­son berät­ta­de om deras tomatsor­ter och odling­ar. Besö­kar­na fick även sma­ka på tomatsor­ter­na som var hela 22 st. till anta­let. Efter besö­ket kör­de vi ut till Ska­tafé och avnjöt mat och dryck. För den som ännu vil­le ta ett dopp låg Pad­va … Con­ti­nue Rea­ding ››
Dela med dig…