Över­vint­ring är inte svårt, men utmanande

Texten som är skri­ven av San­ne Wik­ström har pub­li­ce­rats iTräd­gårds­nytt nr 10/2014.

Beskär ordent­ligt, ta in dem innan det blir för kallt på hös­ten och vatt­na inte ihjäl dem. Och kom ihåg dem i tid på våren.

Så enkelt låter det när ett proffs berät­tar hur man får pelar­go­ner, fuch­si­or och and­ra köld­käns­li­ga väx­ter att över­vint­ra och blom­ma igen näs­ta år.

IMG_20140919_105703

När man i slu­tet av säsong­en ser sina fina blom­mor i full prakt väcks hop­pet om att för­sö­ka få dem att över­vint­ra. Många som­mar­blom­mor kan över­vint­ra under rät­ta för­hål­lan­den. Men det är inte alla som har det hemma.

Även om man vill nju­ta av blom­mor­na så länge som möj­ligt på hös­ten, så gäl­ler det att vara ute i tid för att väx­ten ska ha de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na att kla­ra vin­tern. Vis­sa blom­mor, som till exem­pel pelar­go­ner kla­rar lite frost på hös­ten, man kan skyd­da dem med fiber­duk eller något annat mate­ri­al under kal­la någ­ra nätter.

Innan de kal­la höst­reg­nen sät­ter in är det dags att ta undan de blom­mor man vill att ska över­vint­ra säger före­ta­ga­re Anne-Char­lot­te Castell på Haga­lan­det i Ingå.

  • Reg­nen kyler ner väx­ten och om den står i våt kru­ka mår den inte bra. Om det finns myc­ket blom­mor och blad bör­jar det mög­la. Alla väx­ter som ska över­vint­ra ska beskä­ras ordent­ligt, men så att det ändå finns lite grönt kvar.

Om man ska över­vint­ra blom­mor i kru­ka hem­ma gäl­ler det att hit­ta ett rum där det är till­räck­ligt svalt, men ändå ljust. I syn­ner­het på våren är lju­set vik­tigt för att väx­ten ska kom­ma i gång. Förr fanns sva­la veran­dor och vinds­rum i husen, men i dag när veran­dan ofta är iso­le­rad och vin­den varm året om pas­sar de dåligt för väx­ter­na. Det är vik­tigt att rum­met hål­ler plus­gra­der, kring 2–4 gra­der är lämp­ligt för till exem­pel pelargoner.

Sen är den svå­ra frå­gan hur myc­ket man ska vatt­na. Det går inte att ge någon exakt regel, men ju var­ma­re plats desto mer vat­ten behö­ver väx­ten under vin­tern. Jor­den ska kän­nas torr, men kru­kan får inte bli uttorkad.

Över­vint­ra i växthus

Om man inte har lämp­li­ga utrym­men för över­vint­ring själv erbju­der en del före­tag i bran­schen över­vint­rings­tjäns­ter. På Haga­lan­det i Ingå har man länge tagit emot väx­ter för över­vint­ring, först från vän­ner och stam­kun­der, men intres­set har ökat bland kun­der de senas­te fem åren säger Ann-Char­lot­te Castell.

  • För­u­tom sto­ra som­mar­blom­mor har vi bland annat oliv­träd och upp­stam­ma­de örter på över­vint­ring. Van­li­ga små pelar­go­ner tyc­ker jag inte att lönar det sig inte att över­vint­ra, de väx­er sig sto­ra redan på en som­mar. Men om man har spe­ci­al­pe­lar­go­ner som till exem­pel Mår­bac­kor som blir bara bätt­re med åren lönar det sig absolut.

I växt­hu­set är för­hål­lan­den för över­vint­ring bätt­re än vad de fles­ta har hem­ma. En av de sto­ra för­de­lar­na är att väx­ter­na kom­mer i gång tidigt på våren under rät­ta för­hål­lan­den och där­för hin­ner man nju­ta av dem hela som­ma­ren ige­nom igen. När kun­der häm­tar sina över­vint­ra­de väx­ter från Haga­lan­det i maj står de redan i full blom. Det är svårt att åstad­kom­ma i hemmaförhållanden.

  • Men det lönar sig att ta fram över­vint­ra­de pelar­go­ner i tid ock­så hem­ma. När fåg­lar­na bör­jar sjunga är det dags, enligt ett gam­malt tale­sätt säger Anne-Char­lot­te Castell.

På våren är det vik­tigt att beskä­ra väx­ter­na igen och fyl­la på jord i kru­kor­na, eller byta till stör­re kru­kor om det behövs.

Dah­li­or och and­ra knölar

Stå­li­ga dah­li­or blir bara vack­ra­re med åren. Vill man ha en exakt lika­dan dah­lia­ra­batt näs­ta år är det ett bra knep att foto­gra­fe­ra blom­mor­na när de blom­mar som bäst. Sen mär­ker man de över­vint­ran­de knö­lar­na med rätt bild, för på våren är alla knö­lar grå och vill det sig illa kan rabat­ten kan bli helt annorlun­da näs­ta sommar.

Dah­li­aknö­lar­na kla­rar någon frost­natt, men bör grä­vas upp innan det blir kallt i mar­ken. Helst ska man för­sö­ka få upp knö­len så oska­dad som möj­ligt. Grep är bätt­re än spa­de för då ska­das roten inte lika lätt. Ska­ka jor­den från knö­len och skär av stjäl­ken en dryg deci­me­ter från knö­len. Låt knö­len tor­ka på en torr och luf­tig plats ett par-tre dagar. Skär bort gam­la fjol­årsknö­lar eftersom de kan ha röta som spri­der sig till res­ten av knö­lar­na. Skär ock­så bort alla tun­na sugröt­ter, de bidrar till uttork­ning eller att knö­len rutt­nar. Lägg knö­lar­na i lådor eller påsar till­sam­mans med lite spån eller torv.

Sen ska knö­lar­na för­va­ras svalt och mörkt, 4–6 gra­der. Fuk­tig­he­ten är vik­tig, men kne­pig att bestäm­ma. Är det för torrt kan man duscha knö­lar­na med en sprut­flas­ka någ­ra gång­er under vin­tern, Är det för fuk­tigt finns det risk att knö­lar­na mög­lar. Då ska man skä­ra bort de angrip­na delar­na och låta knö­lar­na lig­ga luf­tigt tills de är tor­ra igen.

Käns­li­ga lökar

Gla­di­o­lus och and­ra köld­käns­li­ga lökar som doft­lil­jor och kan­nor över­vint­rar bäst i lik­nan­de för­hål­lan­den som dah­li­an. Gräv upp lökar­na när blom­mor­na blom­mat ut, senast innan fros­ten kom­mer. Lägg väx­ten att tor­ka någ­ra dagar. Skär sen av den tor­ra väx­ten när löken. Lägg lökar­na i påsar eller lådor och för­va­ra mörkt och svalt.

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.