Avlopps(mar)drömmen

Få träd­gårds­ä­ga­re låter kao­set fri­vil­ligt kom­ma, men vi var illa tvung­na eftersom tids­fris­ten när­ma­de sig.

Vi bor på lan­det och har bävat inför år 2016 då vi senast mås­te ha för­bätt­rat vårt avlopps­sy­stem. Vi har ett stort träd­gård som inte skul­le kla­ra av allt­för myc­ket grä­van­de med tunga maski­ner, för att inte tala om alla väx­ter som skul­le gå för­lo­ra­de under pro­ces­sens gång. Blot­ta tan­ken på hur vi skul­le kun­na räd­da träd­går­den och spa­ra den så myc­ket som möj­ligt från åtgär­den har sys­sel­satt våra sin­nen under många år.

Tack vare en annons i en dags­tid­ning och ett sam­tal med en bekant som har genom­gått sam­ma sak bestäm­de vi oss för att göra slag i saken den­na höst med ett minire­nings­verk som skul­le ersät­ta våra gam­la avlopps­brun­nar, men använ­da det befint­li­ga avlopps­rö­ret. På så vis kun­de vi hål­la grä­van­det till ett mini­mum. Strax efter att vi hade god­känt offer­ten hör­de vi i radi­on hur den nya mil­jö­mi­nis­tern ansåg att ‘kanske’ var det bra att tän­ka om vad gäl­ler avlopps­för­ord­ning­en (eller vad det nu heter). Röst­fis­ke tänk­te vi, så vi fort­sat­te med projektet.

Efter alla tänk­ba­ra åtgärds­lov och gran­nun­der­skrif­ter som skul­le sökas och räk­ning­ar som skul­le beta­las till pla­ne­ra­ren och sta­den blev bygg­star­ten i mit­ten av novem­ber. Vi hade tur med väd­ret så till vida att det hade varit lite tor­ra­re en läng­re tid och det skul­le ‘kanske’ gå på en dag. Grä­van­det drog ut på tiden, men efter slu­tet av dag 1 var det nya avlop­pet använd­bart. Ifyl­lan­de av gro­pen fort­sat­te, men det bör­ja­de snöa mitt på dagen (dag 2).
avlopp1
På lör­dag mor­gon hade vi över 10 cm snö. Sena­re på vec­ko­slu­tet bör­ja­de snön smäl­ta och klott­ra­de till det hela. Våra gam­la avlopps­rör var så dju­pa att brunns­för­höj­ning mås­te bestäl­las. Efter vec­ko­slu­tet hade vi gräv­ma­ski­nen igen hos oss för att jäm­na ut jord (lera)högar, nu hade snön bråt­tom att för­svin­na och det blev våta­re och våta­re (dag 3). Elka­beln gräv­des ner och kopp­la­des och det stä­da­des upp på grus­vä­gen intill huset med nytt grus (dag 4) och de beställ­da för­höj­ning­ar instal­le­ra­des, jor­den (ler-klum­par­na) sat­tes till­ba­ka manu­ellt med spa­de och avloppspum­pen sat­tes i funk­tion (dag 5).

Vi har inte för­lo­rat något vär­de­fullt i växt väg. En stor, fin Pop­pi­us ros gräv­des upp dag 1 och har flyt­tats idag till en ny plats. Den visa­de sig ha en genom­släpp­lig växt­plats med myc­ket sand då den gräv­des upp så nu har den flyt­tats till skogs­kan­ten där jor­den är mera mo än lera. En stor tuja har ock­så flyt­tats. Den väg­de myc­ket med sin rot­klump, men jag fick den i skott­kär­ran på något vis och flyt­ta­de den ca. 50 m bort. En Bap­ti­sia har för­lo­rats, men vi har fle­ra som kan delas hop­pas jag. Den bäs­ta saken var att alla Astran­tia plan­tor­na har defi­ni­tivt för­svun­nit. Det blev en mara med dem då de frö­a­de av sig så myc­ket och var så svå­ra att utro­ta. Frö finns säkert kvar i mar­ken och det skul­le inte för­vå­na oss om de kom till­ba­ka, men nu tar jag bort dem genast då jag vet vil­ket besvär det blir annars!

Nu kan vi invän­ta våren med gott sam­ve­te eftersom avlop­pet nu är i skick och vi vän­tar med spän­ning att få områ­det fix­at. Vad blir det för väx­ter, skall det bli gräs­mat­ta? Det blir ett jobb för jord­frä­sen, sand och krat­tan i alla fall. Ett litet pro­jekt som änt­li­gen har påbör­jats och som kan utveck­las till något rik­tigt bra hop­pas vi.

Dela med dig…

En reaktion på ”Avlopps(mar)drömmen”

  1. Vårt avlopps­sy­stem för­ny­a­des i som­ras. Trotts skick­li­ga yrkes­män och väl­gjort arbe­te betyd­de det en änd­ring och en hel del träd­gårds­ar­be­te av oss själ­va efteråt. På fil­tre­rings­fält får man inte plan­te­ra väx­ter med dju­pa röt­ter. Mitt val var att så bland­ning av äng­blom­mor och pla­te­ra rik­ligt med oli­ka vår­lö­kar. Nu vän­tar jag på vår!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.