Fröj­de­full mässa

Nor­dis­ka Träd­går­dar” på Stock­holmsmäs­san är ing­et man blir besvi­ken på — jo, möj­li­gen om man har för kort tid till sitt för­fo­gan­de. Där finns fröjd för ögat, lust och gam­man och lite till. Utrym­met är stort, och godi­set och maten är snällt för­pas­sat till kan­ter­na. Här sna­var man inte över kor­var mel­lan pelar­go­ner och lökar av alla de slag.

I år fick man ock­så träd­gårds­re­se­tips. Två gla­da folk­dräkts­kläd­da kvin­nor dela­de ut infor­ma­tion om träd­går­dar i Dalar­na. Sel­ma Lager­löfs Mår­bac­ka, Astrid Lind­grens Näs och Carl Lar­s­son-går­den hade sla­git sig sam­man till en stor mon­ter där infor­ma­tio­nen var rik och vän­lig. Kan gott tän­ka mig att det blir inva­sion så småningom.

Mårbacka
Mår­bac­ka

Idéträd­går­dar­na är kanske inte så lät­ta att anpas­sa till den egna täp­pan, men små detal­jer kan man anam­ma. Rosen­dals träd­gård hade byggt upp ett verk­ligt bok­träd, och ett sådant över­le­ver nog inte våra års­ti­der. “Men man vill ju göra något lite annorlun­da”, sa infor­ma­tö­ren där.

Bokträd med kantböcker
Bok­träd med kantböcker

En myc­ket syn­lig 70-års­ju­bi­lar fanns ock­så med. Tid­ning­en Hem­träd­går­den, organ för Riks­för­bun­det Svensk Träd­gård, som ingår i Fri­tids­Od­ling­ens Riks­or­ga­ni­sa­tion FOR, som står bakom mäs­san som hel­het. Tid­ning­en är infor­ma­tiv, lätt­läst och intres­sant, och kom­mer nu att dim­pa ned i vår post­lå­da sex gång­er per år. Det gick bara inte att motstå.

Blomster för tidningen Hemträdgård
Bloms­ter för tid­ning­en Hemträdgård

And­ra “måste”-ställen: Två chi­li­ut­stäl­la­re med många plan­tor och någ­ra pro­duk­ter — erfa­ren­he­ter utbyt­tes. Känns som gam­la bekan­ta. Pelar­gon­fönst­ret, med intres­san­ta sor­ter. Leif Blomqvist, för­stås, om man ryms in i hans mon­ter. Han är “pop i Sve­ri­ge”. Den dans­ka hel­le­bo­rus-för­säl­ja­ren. Svea Red­skap, där favo­ri­ter­na inhand­la­des. Och de fles­ta för­e­nings­ut­stäl­la­re. Här och där trev­li­ga inno­va­tio­ner, som t.ex. “Bush Up”, som ock­så ham­na­de i baga­get. Det kom­mer kanske någon bild senare…

Favoriterna
Favo­ri­ter­na

Två dagar med lite på tolv tras­kar­tim­mar till­sam­mans är gans­ka så lämp­ligt. Öns­kas bara utbyt­ba­ra föt­ter och mera pengar.

Förstora trädgården med speglar. Då kommer huvudlösa fotografer med också.
För­sto­ra träd­går­den med speg­lar. Då kom­mer huvud­lö­sa foto­gra­fer med också.

Läs gär­na ock­så ordodlaren.wordpress.com.

Dela med dig…

En reaktion på ”Fröj­de­full mässa”

  1. Joo, det ser så inbju­dan­de ut men här sit­ter jag inlin­dad i en hand­duk runt hal­sen. Först blev jag däc­kad av hun­den som prö­va min svan­sko­ta bl.a. Och sen fluns­sa med steg­ring! Det kom­mer fle­ra år ska vi hop­pas. Men det var roligt att få ta del av mäs­san på det­ta sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.