Kryd­dat STF-årsmöte

Tre träd­gårds­årsmö­tes­de­le­ga­ter står på per­rong­en i Ben­näs och invän­tar tåget söder­i­från, med för­hopp­nings­vis sex dito ombord. Och — - wrooom! Som i bäs­ta For­mel1-stil susar tåget för­bi! De ombord­va­ran­de, som sti­git upp och krängt på sig ytter­klä­der­na vid upp­ma­ning­en “Seu­raa­va Pän­nä­i­nen — föl­jan­de Ben­näs” note­ra­de inte att sta­tio­nen svis­ha­de för­bi. Märk­te blott, där de stod pac­ka­de vid utgång­ar­na, att tåget sak­ta­de in, stan­na­de med ett ryck — och det fanns enbart skog utan­för. Så ens­ligt och öds­ligt är Ben­näs inte!

Så dra­ma­tiskt kan ett års­mö­te bör­ja. Vi får bara tac­ka Val­tion Raut­a­ti­et för den extra skratt­kryd­da som som ser­ve­ra­des på per­rong­en när tåget väl bac­kat till­ba­ka till sta­tio­nen. “Vi byr­ja troo vi sko mööt i Kokko­la”, sa de gla­da nord­ös­ter­bott­ning­ar­na. Det behöv­des ju inte, tåget kan rul­la bak­åt också…

Natu­ren bjöd även på skå­de­spel, års­mö­tet inföll på sol­för­mör­kes­e­da­gen. Och påpass­ligt nog stod ägar­re­pre­sen­tan­ten för Fresh Ser­vant i Edse­vö på trap­pan till före­ta­get (som allt­så bjöd på års­mö­tesut­rym­men) med en svet­sar­hjälm i han­den, allt för att även vi skul­le få beskå­da him­la­krop­par­nas möte. En “kund­vän­lig” gest som uppskattades.

I övrigt är inte ett års­mö­te top­penun­der­håll­ning pre­cis. De mest spän­nan­de — och svå­ra — punk­ter­na är valen av pro­to­kol­lju­ste­ra­re och verk­sam­hets­granska­rens ersät­ta­re. Så har det varit på alla års­mö­ten jag bevis­tat och kom­mer ihåg. Oftast åter­val över hela lin­jen. Tur att STF har en klau­sul som gör att en sty­rel­se­med­lem inte kan åter­väl­jas efter sex år. Det blev sum­ma sum­ma­rum en ny per­son i sty­rel­sen, s.a.s. av nödtvång.

Nåja, ett års­mö­te skall hål­las, sådan är för­e­nings­la­gen, och det är bra det. Inram­ning­en kring års­mö­tet är ofta höjd­punk­ter­na, där­till för­stås prat­ti­den för att lära kän­na nya och träf­fa gam­la bekan­ta .Så även den­na gång.

För oss borgå­bor blev det en lång dag. Start hem­i­från 05.40, åter­komst näs­tan exakt kloc­kan 00.00. Bil, buss, tåg. Men vi är någ­ra gla­da upp­le­vel­ser och någ­ra män­ni­skomö­ten rikare!

Dela med dig…

2 reaktioner på ”Kryd­dat STF-årsmöte”

  1. Vad roligt att för­bun­dets års­mö­te gav upp­hov till ett inlägg. En liten kor­ri­ge­ring dock: Vi fick fak­tiskt hela 2 nya sty­rel­se­med­lem­mar, en från Esbo och en från Jakobstad.

    Och själv vill jag ock­så rik­ta ett tack till vär­dar­na på Sunds träd­gård. Besö­ket där blev en fin avslut­ning på dagen!

  2. Det är inte så lätt att hänga med i sväng­ar­na i grup­per där alla kän­ner alla och ing­en berät­tar vad han/hon heter för de nya i sammanhanget…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.