höns i trädgården

Att hål­la hönor i träd­går­den tycks vara popu­lärt med någ­ra års mel­lan­rum. En tid sål­des böc­ker i ämnet rätt ofta, sedan blev det lite paus. Nu har jag igen på fle­ra håll stött på frå­gor och kom­men­ta­rer om hur trev­ligt det skul­le vara med någ­ra hönor. Som ett extra plus får man ju kanske ock­så färs­ka … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Fåg­lar gil­lar bus­kar med bär

Fåg­lar gil­lar spe­ci­ellt röda bär. Man vill ju inte att de äter upp jord­gub­bar­na eller de röda vin­bä­ren. Men till exem­pel rönn och hag­torn kan man plan­te­ra just med tan­ke på fåg­lar­na. Ock­så blom­man­de träd och bus­kar drar till sig fåg­lar, insek­tä­tan­de såda­na som loc­kas dit av insek­ter­na som trivs där. Exem­pel på fågel­vän­li­ga bus­kar ges i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Sol­ro­sens år

Den inter­na­tio­nel­la orga­ni­sa­tio­nen Fleu­ro­se­lect har i sin verk­sam­het för ama­tör­sek­torn utlyst 2015 till Sol­ro­sens år. Sol­ro­sor är ju vack­ra, och de fun­ge­rar ock­så som nyt­to­väx­ter. De loc­kar till sig pol­li­ne­ran­de insek­ter, och de ger mat för fåg­lar­na när de bil­dar frön. Barn bru­kar gil­la sol­ro­sor. Så om du har rum i din träd­gård, låt bar­nen odla … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Filo­so­fe­ran­de i rabatten

Ogräs. Smuts. Var­så­god, defi­ni­e­ra. Sådant dyker upp i tan­kar­na när jag sit­ter, står, kry­per, sträc­ker på mig och böjer mig i rabat­ter­na. Vår­städ­ning på gång. Ogräs knycks upp och klä­der­na blir smut­si­ga. Smut­si­ga — av vad? Det som väx­ter­na väx­er i. Allt­så, allt som vi odlar odlar vi i smuts. Eller? “Smuts är sådant som finns … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…