Vack­ra sommarblommor

På Face­book ser man otro­ligt många inlägg, i vari­e­rand form, men alla med sam­ma tema. Näm­li­gen så att män­ni­skor utma­nar varand­ra att läg­ga in bil­der på som­ma­rens blom­mor. Där finns sådant som väx­er i den egna träd­går­den, vil­da blom­mor i natu­ren, blom­mor i park­plan­te­ring­ar osv. Från oli­ka delar av lan­det och från oli­ka län­der. Någon stör­re … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Glöm inte balkongen!

Nu bör­jar vi änt­li­gen ha som­mar­vär­me! Hop­pas det hål­ler i sig ett tag… För den som odlar på bal­kong är det vik­tigt att nu vara påpass­lig. Vi kanske har vant oss vid långa bevatt­nings­in­ter­val­ler tack vare det sva­la för­som­mar­väd­ret. Men nu i vär­men väx­er allt snab­ba­re och jor­den tor­kar snabbt ut i kru­kor­na. Var allt­så upp­mäk­sam … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…