Vin­ter­grö­na häckväxter

I sep­tem­ber­num­ret av Träd­gårds­nytt skrev Gina Åsten om vin­ter­grö­na häck­väx­ter. Här åter­ges en del av hen­nes intres­san­ta artikel.

En hög­re städ­segrön häck ger insyns­skydd ock­så under vin­ter­halv­å­ret, och små­fåg­lar­na får skydd i regn och rusk. Som­mar­tid bil­dar det grö­na en fin och lugn bak­grund till lju­sa och ski­ra bloms­ter och blom­man­de buskar.

Berg­tall  är anspråks­lös beträf­fan­de växt­plat­sen. Den går i mager jord och tål gas­san­de sol och tor­ka efter eta­ble­ring­en. Sol-halv­skug­ga. Höjd 1–3 m. Zon I–VIII. En häck av berg­tall kan man hål­la rela­tivt låg och snygg, om man knip­sar av års­skot­ten med unge­fär hälf­ten i bör­jan på som­ma­ren så länge de är mju­ka. Den bre­der dock ut sig. Dvärg­tal­lar som t.ex. ’Pumi­lio’ och ’Mops’ (höjd 0,5–1 m) kan ock­så använ­das till häck. Man kan även kor­ta in års­skot­ten på dem.

Gran  används till klippt häck. Man top­par gran­plan­tor­na först när de nått öns­kad slut­höjd, men klip­per av en del av års­skot­ten på häc­kens sidor under upp­bygg­na­den. En häck som klipps årli­gen blir tät och fun­ge­rar bra som skydd mot blåst och ovä­der. Lämp­lig häck­höjd är 1–3 m. Sol-halv­skug­ga. Zon I–VIII.

Idegran  läm­par sig både till klippt och fri­väx­an­de häck. Idegra­nen tål inte salt och vill gär­na ha väl­drä­ne­rad kal­kad jord med god mark­fukt. Den trivs i halv­skug­ga eller skug­ga, bör skyd­das mot vår­so­len och uttor­kan­de vin­dar. Tål kraf­tig beskär­ning.  Höjd ca 3 m. Zon I–III.

Tuja, t.ex. sor­ter­na ’Bra­bant’ och ’Sma­ragd’, används ofta till vin­ter­grön häck på nya tom­ter. Det är en smak­sak vil­ken man väl­jer, men ’Bra­bant’ väx­er snab­ba­re och blir även snygg och tät när man klip­per den. Trivs i halvskugga/skugga. Kan ock­så plan­te­ras i sol, men gär­na då i en dju­pa­re växt­bädd. Det är vik­tigt att skö­ta bevatt­ning­en väl och att skyd­da plan­tor­na mot vår­so­len under de förs­ta åren efter plan­te­ring­en. Ver­kar tåla vår­so­len bäst i sand­jord. ’Sma­ragd’ blir 3–4 m hög, zon I–III. ’Bra­bant’ blir 5–8 m hög, zon I–IV. Tujor top­pas först när de nått den höjd man vill att häc­ken skall ha.

Raka och böljande tujahäckar kan ses på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Foto: Gina Åsten
Raka och böl­jan­de tuja­häc­kar kan ses på San­dudds begrav­nings­plats i Helsing­fors. Foto: Gina Åsten

Bux­bom  är ett kapi­tel för sig. Den tycks kla­ra sig i de syd­li­gas­te delar­na av lan­det och kan pro­vas som låg klippt häck för att ingär­da ett litet kvar­ter inne i träd­går­den. Näm­nas bör dock, att en all­var­lig svamp­sjuk­dom, bux­boms­sot, har för­stört bux­bom i Eng­land, Sve­ri­ge och fle­ra and­ra länder.
Bux­bom väx­er rela­tivt lång­samt. De över­vint­rar i all­män­het bra under snö, men bör skyd­das mot vår­so­len. Plan­te­ras i van­lig träd­gårds­jord på vind­skyd­dad plats i halv­skug­ga. Höjd 0,5–1 m. Zon I(II).

Buxbomshäck i Kyrkslätt, planterade 2011. Plantorna har gjorts av egna sticklingar från en moderplanta som inköpts 1994. Foto: Gina Åsten
Bux­boms­häck i Kyrkslätt, plan­te­ra­de 2011. Plan­tor­na har gjorts av egna stick­ling­ar från en moder­plan­ta som inköpts 1994. Foto: Gina Åsten

Rodo­dendron som  blom­man­de häck i juni är en vac­ker syn. Bla­den är ock­så deko­ra­ti­va under en stor del av året. Växt­plat­sen bör helst vara skyd­dad mot vår­so­len och mot blåst. Trivs i porös och sur (kalk­fat­tig) jord till­sam­mans med tall.  Jor­den skall gär­na vara genom­släpp­lig men ändå fukt­hål­lan­de. Står rodo­dendron på för torr plats mås­te den vatt­nas ordent­ligt under torr­pe­ri­o­der, lik­som ock­så vår och höst.

Rododendronhäck. Foto: Gina Åsten
Rodo­dendron­häck. Foto: Gina Åsten

 

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.