Att köpa myl­lan (gri­sen) i säcken

image

Ingel Fon­tell, hädan­gång­en träd­gårds­kon­su­lent och redak­tör för den­na tid­ning var ide­o­lo­giskt inte någon stor vän av mark­nads­kraf­ter men uttryck­te en gång sin beund­ran för dem som lyc­ka­des salu­fö­ra bal­long­er, vat­ten på flas­ka och myl­la i påse. Fasci­na­tio­nen sam­man­häng­de natur­ligt­vis med att någon för­vä­gen för­säl­ja­re hade iden­ti­fi­e­rat en ny mark­nad och lyc­ka­des säl­ja grun­de­le­men­ten för vår existens, alle­stä­des före­kom­man­de jord, luft och vat­ten i lämp­ligt embal­lage till ett hut­löst pris.

Ing­el kun­de nog knap­past ens före­stäl­la sig hur mark­na­den skul­le te sig idag. Bal­long­bran­schens utveck­ling undand­rar sig min bedöm­ning, trots att jag note­rat att de inte ser ut som tidi­ga­re. Val­möj­lig­he­ter­na vad gäl­ler vat­ten på flas­ka är legio och utbu­det av odlings­sub­strat i påsar, säc­kar, stor­säc­kar och i lösvikt ter sig när­mast som ett oöver­skåd­ligt sam­mel­su­ri­um där jäm­fö­ran­de av pri­ser och kva­li­te­ter är svårt, för att inte säga omöjligt.

Inför köp­be­slu­tet mås­te man först göra klart för sig om man fram­här­dar med en eko­lo­giskt grund­syn eller inte. Är sva­ret ett rung­an­de «Ja» inne­bär det att man inte ställs inför fle­ra svå­ra val­si­tu­a­tio­ner. Den grö­na idén utgår näm­li­gen från en tillit till natu­rens dyna­mik och dess anpass­nings­för­må­ga till kompromisser.

Av stor bety­del­se vid valet av myl­la före­fal­ler det att vara om pro­duk­ten skall använ­das för jord­för­bätt­ring, all­män­na vår­sköt­selar­be­te eller för plan­te­ran­de av en enskild växt eller växt­grupp? Men redan före det bör du ha insett att du behö­ver en myl­la för dina såd­der och en annan myl­la för den fort­sat­ta plantupp­drag­ning­en. Och märk väl, orkidéer och suc­cu­len­ter kan du inte utsät­ta för «mainstream»-myllor, de bör särbehandlas.

Alla vet att Rho­do­dendron och barr­träd skall ha myl­la med lite läg­re pH men vid myl­la-valet bor­de du ock­så beak­ta spe­ci­al­be­ho­ven hos peren­ner och rosor eller bus­kar och träd, Blir det svårt mås­te man för­li­ta sig på en spe­ci­al­myl­la för allt i träd­går­den. Örter och som­mar­blom­mor är inte helt veten­skap­li­ga kate­go­ri­se­ring­ar men till­räck­li­ga gemen­sam­ma näm­na­re före­fal­ler att före­lig­ga som utgångs­punkt för den som blan­dar myl­lor­na. Här gäl­ler det att inse skill­na­den mel­lan den som blan­dar myl­lor­na och den som blan­dar bort síg bland myllorna.

För ett blan­dan­de är det frå­ga om. I sko­lan lär­de man sig att en odlingsjord skall bestå av 50 % par­tik­lar och and­ra hälf­ten skall vara porer (hålig­he­ter). Av porer­na skall hälf­ten vara så sto­ra att de av tyngd­kraf­ten drä­ne­ras på vat­ten och and­ra hälf­ten så små att de kapil­lärt kan hål­la kvar vat­ten. Par­ti­kel­stor­le­kar­na bli sålun­da väl­digt avgö­ran­de för struk­tu­ren och jor­dens egen­ska­per. Sto­ra par­tik­lar (sand, mo) ger myc­ket luft­fö­ran­de porer och knappt om kapil­lärt bun­det vat­ten. Små par­tik­lar (mjä­la) gör jor­den tät och syre­fat­tig medan leran är sitt dåli­ga ryk­te till trots ett bra inslag för den bidrar till klum­par inom vil­ka vat­ten binds och mel­lan vil­ka luf­ten förs. Men hel­he­ten påver­kas emel­ler­tid ock­så av mull­hal­ten, mäng­den bio­lo­gis­ka ned­bryt­nings­pro­duk­ter i marken.

Vår blan­da­re tar allt­så i oli­ka pro­por­tio­ner sand, lera och orga­niskt mate­ri­al (ofta torv), läg­ger kanske till lite kalk och närings­äm­nen, blan­dar ordent­ligt och «sisa­la­bim» har vi en under­gö­ran­de myl­la att läg­ga i säc­ken. Då kon­su­men­ten ogär­na vill intrudu­ce­ra nya ogräs med sin köp­ta myl­la vinn­läg­ger sig blan­da­ren om att för­gö­ra ogräs­frö­na, hur det går till är av allt att döma en affärshemlighet.

För att prö­va kon­su­men­tens räk­ne­för­må­ga säljs myl­lan i säc­kar av oli­ka stor­lek, i oli­ka grad kom­pri­me­ra­de och med vari­e­ran­de halt av fukt. En tyng­re säck bety­der inte att den inne­hål­ler mera myl­la. Så det gäl­ler att adde­ra och divi­de­ra och kal­ky­le­ra, för en enskild säck har ett pris, köper man tre eller fem blir säc­ken bil­li­ga­re. Köper man fem­ti säc­kar på en pall blir säc­ken bil­li­gast men doch dyra­re än sam­ma myl­la i lösvikt. Man bör ock­så vara fötro­gen med fysi­ka­lis­ka stor­he­ter, en liter vat­ten väger som alla vet ett kilo, en liter torv väger myc­ket mind­re än en liter myl­la och en kubik­me­ter bor­de vara det­sam­ma som 1000 liter. Spri­der man ut en kubik­me­ter på 10 kvadrat­me­ter bor­de det bli ett 10 cm tjockt lager på hela ytan. Det blir det sällan.

En annan av mina läro­mäs­ta­re i för­sälj­ning, en av före­gång­ar­na inom gar­dencen­ter­bran­schen, KaGu Wes­ter­holm uttryck­te sin mark­nads­fö­ringside­o­lo­gi som så: »finns det en tokig som säl­jer så finns de all­tid två toki­ga som köper» ! Men så kal­la­de vi ock­så hans butik för Anti­flo­ra, för där sål­des allt möj­ligt som inte var blom­mor. Och en sista vink till kon­su­men­ter­na, mull­s­äc­kar­na inför föl­jan­de vår skall man köpa i okto­ber för då vill leve­ran­tö­rer­na senast bli av med dem.

 Mull­fix­e­rad amatör

Tex­ten, skri­ven av Tor Lind­holm, har ingått som kolumn i Träd­gårds­nytt nr 6–7/2016

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.