Mag­no­lia

2016 046

Magno­lia kan vara lite kne­pig på våra bredd­gra­der, men ändå dröm­mer mång­en träd­gårds­äls­ka­re om det sago­li­ka lil­la trä­det med dof­tan­de blom­mor. Blom­ning­en sker tidigt på våren, innan löven spruc­kit ut.
Här åter­ges lite fak­ta, som ingått i en arti­kel i Träd­gårds­nytt, som skrevs av San­ne Wik­ström. Det är ock­så hon som tagit bil­den av de sprick­fär­di­ga blomknopparna.

Japansk mag­no­lia, Mag­no­lia kobus. Hem­ma i Japan kan den här arten bli upp till 25 meter hög, men i våra för­hål­lan­den blir den oftast kring 3–6 meter. Den blom­mar på bar kvist i mit­ten av maj, med sto­ra, vita, dof­tan­de blom­mor. Den anses vara bland de mest tåli­ga magnoliaarterna.
En av fin­lands älds­ta och störs­ta mag­no­li­or är en japansk mag­no­lia som finns i Musti­la i Eli­mä­ki. Där har den blom­mat i åtminsto­ne 50 år och det visar att det går att nju­ta av träd­mag­no­li­or ock­så här.

Busk­mag­no­lia, Magno­lia sie­bol­dii. Till skill­nad från den japans­ka mag­no­li­an blom­mar busk­mag­no­li­an först på som­ma­ren, van­li­gen efter mid­som­mar. Busk­mag­no­li­an trivs i lundar­ta­de sko­gar och för­ut­sätt­ning­ar­na att få den att tri­vas i söd­ra Fin­land är goda om man väl­jer en någorlun­da skyd­dad plats. Det gäl­ler både vin­dar och frost. Busk­mag­no­li­an är mer krä­van­de när det gäl­ler växt­plats och under­lag än den japans­ka magnolian.
En busk­mag­no­lia blir cir­ka 2–4 meter hög och kan blom­ma igen på hös­ten om växt­plat­sen är lämplig.

Hybrid­mag­no­lia, Mag­no­lia x loeb­ne­ri. Hybrid­mag­no­lia är en hybrid i släk­tet mag­no­li­as­läk­tet och i famil­jen mag­no­lia­väx­ter mel­lan japansk mag­no­lia och stjärn­mag­no­lia. Den fram­ställ­des i Tyskland strax för förs­ta världs­kri­get och bör­ja­de säl­jas på 20-talet.

Stjärn­mag­no­lia, Mag­no­lia stel­la­ta. Har säm­re vin­ter­här­dig­het än de tidi­ga­re nämn­da, men över­vint­rar i alla fall i de syd­li­gas­te delar­na av lan­det. Pas­sar ock­så för odling i kruka.
Blir 2–3 meter hög, blom­mar med sto­ra vita stjärn­lik­nan­de blom­mor i mit­ten av maj. Blom­mar redan efter någ­ra år.

 

 

Dela med dig…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.