Alla inlägg av GunillaJ

Mars

Spar­sam­ma är vår­teck­nen i år när snö och is ännu lig­ger kvar. Läser om mars månad i en utgå­va av Bon­de­prak­ti­kan från 2016 — den har utkom­mit i stän­digt nya upp­la­gor sedan år 1662, men ursprung­et finns i Tyskland från år 1508:
Jag beskä­rer mina trä i thor: / Plö­jer der­till min åker och jord, Den­na månad … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Vin­ter­träd­går­dens fåglar

Fåg­lar­na är vin­ter­träd­går­dens blom­mor, cite­rar mor som en av sina läse­fruk­ter. Lyck­lig den som har en fågel­mat­ning utan­för köks­fönst­ret att föl­ja med. Resul­ta­tet från årets gårds­bong­ar­jip­po som Bird­li­fe ord­nar visar ock­så hur stort intres­se män­ni­skor kän­ner för fåg­lar­na; över 600 000 fågel­in­di­vi­der rap­por­te­ra­des i janu­a­ri med tal­goxe, blå­mes och ska­ta i täten. Berg­fin­ken var årets … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Isblom­mor

På kyl­skåps­dör­ren häng­er en mag­net med ett citat som till­skrivs Cice­ro:
Den som har en träd­gård och en bok­sam­ling sak­nar intet.
Och har man bara en bok kun­de den gär­na vara Karel Ĉapeks humo­ris­tis­ka pär­la Ett år med min träd­gård, charm­fullt illu­stre­rad av hans bror, Josef Ĉapek. Boken kom ut redan 1929 (på svens­ka 1934) men fort­sät­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…