Alla inlägg av Märtha Vesterback

Filo­so­fe­ran­de i rabatten

Ogräs. Smuts. Var­så­god, defi­ni­e­ra. Sådant dyker upp i tan­kar­na när jag sit­ter, står, kry­per, sträc­ker på mig och böjer mig i rabat­ter­na. Vår­städ­ning på gång. Ogräs knycks upp och klä­der­na blir smut­si­ga. Smut­si­ga — av vad? Det som väx­ter­na väx­er i. Allt­så, allt som vi odlar odlar vi i smuts. Eller? “Smuts är sådant som finns … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Jord och luft

Dedi­ce­rat till Ama­tör­träd­gårds­od­la­ren 4/2015… Grön­saks­lan­det var utlo­ka­li­se­rat till en åker, Haga­lan­det, en dryg kilo­me­ter hem­i­från i många år i slu­tet av för­ra årtu­sen­det. Åkern var lerig, gre­par­na blev tand­lö­sa en efter en. Nya, sta­di­ga­re och tyng­re inhand­la­des. Den nyas­te job­bar nu på sin tred­je plats. Egen­pro­du­ce­rad häst­skit leve­re­ra­des till åkern i tjoc­ka lager, höst och vår. Trak­tor … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Fröj­de­full mässa

“Nor­dis­ka Träd­går­dar” på Stock­holmsmäs­san är ing­et man blir besvi­ken på — jo, möj­li­gen om man har för kort tid till sitt för­fo­gan­de. Där finns fröjd för ögat, lust och gam­man och lite till. Utrym­met är stort, och godi­set och maten är snällt för­pas­sat till kan­ter­na. Här sna­var man inte över kor­var mel­lan pelar­go­ner och lökar … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kryd­dat STF-årsmöte

Tre träd­gårds­årsmö­tes­de­le­ga­ter står på per­rong­en i Ben­näs och invän­tar tåget söder­i­från, med för­hopp­nings­vis sex dito ombord. Och — - wrooom! Som i bäs­ta For­mel1-stil susar tåget för­bi! De ombord­va­ran­de, som sti­git upp och krängt på sig ytter­klä­der­na vid upp­ma­ning­en “Seu­raa­va Pän­nä­i­nen — föl­jan­de Ben­näs” note­ra­de inte att sta­tio­nen svis­ha­de för­bi. Märk­te blott, där de stod … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Ja löken, den löken…

“Men lök är inte sär­skilt dyrt, och finns till­gäng­lig i buti­ker­na året om”. Så läs­te jag i en tid­nings träd­gårds­bi­la­ga för X år sedan. “Lök är lättod­lad”, stod det tidi­ga­re i tid­ning­en. Och senare:“Därför är det inte spe­ci­ellt lön­samt att odla lök själv”. Jaha, tänk­te jag, och påta­de ner min “vita” och röda lökar, tug­ga­de på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Den bloms­ter­tid…

… bor­de vara här nu. Ja, pio­ner­na är i start­gro­par­na, men de fles­ta rosor­na blun­dar ännu. Akle­jor finns i alla blom­nings­fa­ser, iri­sar likaså. Så gott som alla lil­jor får vi ännu vän­ta på. Rho­do­dendron och syre­ner har gjort sitt för i år. Små kart finns här och där i bus­kar och träd: rönn­bär, plom­mon, äpp­len, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Byta med Hagbard?

Tuf­fe viking­en Hag­bard Hand­fas­te står mitt i stri­den, pilar­na hag­lar runt honom. “Jag bor­de byta yrke”, säger han. “Hur skul­le det vara med jord­bruk?” frå­gar hans filo­so­fiskt lag­da, något enk­la föl­je­sla­ga­re. “Nej, det är all­de­les för ris­ka­belt”, sva­rar Hag­bard. Just så känns det nu. Ris­ka­belt. Som­mar­vär­me, het­ta, tor­ka, kyla, ösregn, dug­gi­dugg­regn om vartan­nat i snart två … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Var har jag sekatören???

“Var använ­de jag den senast? Hmmm… Jo, jag klipp­te ju ner det där sly­et där” — men där lig­ger inte seka­tö­ren. “Tyd­li­gen tog jag den med mig nån­stans… Vart gick jag sen”? Så går fun­de­ring­ar­na, och helt plöts­ligt lig­ger seka­tö­ren där, på en helt omo­ti­ve­rad plats. SUCK. När skall jag lära mig… Ett par som sköt­te … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…