Alla inlägg av Nina

Vack­ra sommarblommor

På Face­book ser man otro­ligt många inlägg, i vari­e­rand form, men alla med sam­ma tema. Näm­li­gen så att män­ni­skor utma­nar varand­ra att läg­ga in bil­der på som­ma­rens blom­mor. Där finns sådant som väx­er i den egna träd­går­den, vil­da blom­mor i natu­ren, blom­mor i park­plan­te­ring­ar osv. Från oli­ka delar av lan­det och från oli­ka län­der. Någon stör­re … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Glöm inte balkongen!

Nu bör­jar vi änt­li­gen ha som­mar­vär­me! Hop­pas det hål­ler i sig ett tag… För den som odlar på bal­kong är det vik­tigt att nu vara påpass­lig. Vi kanske har vant oss vid långa bevatt­nings­in­ter­val­ler tack vare det sva­la för­som­mar­väd­ret. Men nu i vär­men väx­er allt snab­ba­re och jor­den tor­kar snabbt ut i kru­kor­na. Var allt­så upp­mäk­sam … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Ibland är det motigt…

För­som­ma­ren står i sin ski­ras­te gröns­ka, syre­ner­na blom­mor och allt är vac­kert. Men, det är lite i sva­las­te laget för min smak. Och ofta reg­nigt. Dess­utom lider jag av årtion­dets värs­ta som­mar­för­kyl­ning, lig­ger inne med feber och alla symp­tom man kan tän­ka sig. På ter­ras­sen vän­tar fort­fa­ran­de blom­plan­tor­na som inköp­tes för fem dagar sedan på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kom med till Sve­ri­ge i höst

Helt i slu­tet av sep­tem­ber kom­mer en grupp träd­gårds­in­tres­se­ra­de fin­lands­svens­kar att ta fär­jan från Åbo till Stock­holm, åka ner till Jön­kö­ping och Elmia Gar­den. Det är en fack­mäs­sa för träd­gårds­bran­schen, som bland annat visar de senas­te tren­der­na. Föl­jan­de dag besöks en helt fan­tas­tisk träd­gårds­bu­tik i Köping, Bür­gers Växt­gård. De har allt man kan tän­ka sig, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

höns i trädgården

Att hål­la hönor i träd­går­den tycks vara popu­lärt med någ­ra års mel­lan­rum. En tid sål­des böc­ker i ämnet rätt ofta, sedan blev det lite paus. Nu har jag igen på fle­ra håll stött på frå­gor och kom­men­ta­rer om hur trev­ligt det skul­le vara med någ­ra hönor. Som ett extra plus får man ju kanske ock­så färs­ka … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Fåg­lar gil­lar bus­kar med bär

Fåg­lar gil­lar spe­ci­ellt röda bär. Man vill ju inte att de äter upp jord­gub­bar­na eller de röda vin­bä­ren. Men till exem­pel rönn och hag­torn kan man plan­te­ra just med tan­ke på fåg­lar­na. Ock­så blom­man­de träd och bus­kar drar till sig fåg­lar, insek­tä­tan­de såda­na som loc­kas dit av insek­ter­na som trivs där. Exem­pel på fågel­vän­li­ga bus­kar ges i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…