Alla inlägg av Nina

I vän­tan på nya sommarblommor

I mit­ten av augusti var det dags för yrkes­fol­kets årli­ga utställ­ning på Lepaa lite norrom Tavas­te­hus. Där var det fle­ra före­tag som visa­de upp ett fint sor­ti­ment av som­mar­blom­mor, i syn­ner­het petu­ni­or. Det finns en otro­lig mängd fina nya sor­ter i fan­tas­tis­ka fär­ger, som nu bjuds ut åt våra odla­re för pro­duk­tion till näs­ta vår. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Annorlun­da resa till tro­piskt paradis

I novem­ber, den grå och rus­ki­ga måna­den, åker en grupp träd­gårds­vän­ner till soli­ga och fan­tas­tis­ka Kuba. Rese­pro­gram­met och and­ra arrange­mang är redan kla­ra, men nu har det uppen­ba­rat sig en möj­lig­het att ännu ta emot någ­ra efteran­mäl­ning­ar. Gå allt­så in på Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets webb­si­da (www.tradgard.fi) och se vil­ken fan­tas­tisk resa det blir i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Träd­gårds­in­spi­ra­tion från resor

Som vi alla redan sett på en del av inläg­gen här på blog­gen och även annars erfa­rit är alla slags träd­gårds­re­sor utmärk­ta inspi­ra­tions­käl­lor.  Det är all­tid roligt att se hör folk har det på annat håll i värl­den, hur deras träd­går­dar ser ut, med vil­ka insat­ser de skö­ter dem, vil­ka växt­val de gör… I grann­län­der­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…