Alla inlägg av BasketCase

Avlopps(mar)drömmen

Få träd­gårds­ä­ga­re låter kao­set fri­vil­ligt kom­ma, men vi var illa tvung­na eftersom tids­fris­ten när­ma­de sig. Vi bor på lan­det och har bävat inför år 2016 då vi senast mås­te ha för­bätt­rat vårt avlopps­sy­stem. Vi har ett stort träd­gård som inte skul­le kla­ra av allt­för myc­ket grä­van­de med tunga maski­ner, för att inte tala om alla väx­ter … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Ele­fan­ter i trädgården

Nu är det tid att ta upp vit­lö­ken som sat­tes i okto­ber ifjol. Vi besök­te en vit­löks­farm på Isle of Wight, en vac­ker ö i söd­ra Eng­land och köp­te någ­ra lökar för att plan­te­ra då vi kom hem. Bland dem en sort som heter Elep­hant Gar­lic (ele­fant vit­lök). ‘Vi kan för­sö­ka, men det blir väl … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Som­mar­hop­kok

Det bör­jar nu vara säsong för egna mat­pro­duk­ter i mat­lag­ning­en. Verk­li­gen när­pro­du­ce­rat kan man säga. Den senas­te vec­kan har vi ätit näs­tan enbart egna pro­duk­ter bort­sett mat­ol­jor, mjölk­pro­duk­ter och dylikt. Det kan ock­så näm­nas att vi är lak­to-ovo-vege­ta­ri­a­ner. Egen sal­lad har vi ätit sedan bör­jan av maj, squashen har änt­li­gen bör­jat ge skörd och toma­ter­na … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

På årets förs­ta mässa…

För min del är årets förs­ta träd­gårds­ut­ställ­ning­en avver­kat. I vän­tan på Åbo utställ­ning­en i slu­tet på april har jag just åter­vänt från RHS Car­diff Flo­wer Show. Car­diff är Wales huvud­stad och trots att det var en 120km resa dit från vårt hög­kvar­ter i Preste­i­g­ne var det väl värt resan. Till och med väd­ret var på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

På resan­de fot…

Det är vin­ter­se­mes­ter tider just nu och vad bätt­re än att ta en resa till Stor­bri­tan­ni­en som ock­så råkar vara mitt hem­land. Resan på våren är oftast ett sätt att lad­da om ens bat­te­ri­er och få ny inspi­ra­tion till träd­går­den där hem­ma. ludlow2Stä­der­nas välsköt­ta all­män­na plan­te­ring­ar fort­sät­ter att … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Gran, kor­gar och svamp

Under vec­ko­slu­tet kun­de man änt­li­gen kom­ma ut i natu­ren och bör­ja göra lite jobb i träd­går­den. Här i Par­gas var lör­da­gen solig och varm för det mesta med undan­tag för en kraf­tig snö/hagelby som drog över oss på för­mid­da­gen. Den för­svann lika has­tigt som den kom, men blev hotan­de mörkt ett tag. Den hår­da vin­den … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…