Kategoriarkiv: Föreningsliv

Besök till Hagalandet

På sön­da­gen åkte Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning på besök till Haga­lan­det i Ingå. Vi hade tur med väd­ret, dagen var solig och vac­ker. Det har inte varit själv­klart tidi­ga­re under våren. Anne-Char­lot­te Castell och Mart­ti Rappu berät­ta­de om växt­hu­sen, och vad de odlar. Växt­hu­sen var ful­la av prun­kan­de blom­mor och även lite kryd­dör­ter. En rik­tig färg­gläd­je … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Träd­går­dens vår 2016

Den and­ra april åkte Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning på exkur­sion till mäs­san Träd­gård 2016 i Åbo och till Jun­tin Puu­tar­ha. Vi var sam­man­lagt  29 per­so­ner som åkte på utfärd. Träd­gårds­mäs­san var intres­sant och det fanns myc­ket att se och beund­ra. Fres­tel­ser­na var många och även under­teck­nad, som hade för­sökt stå emot fres­tel­sen, köp­te hem lite väx­ter. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Träf­fa kompisarna!

Att dis­ku­te­ra med and­ra träd­gårds­vän­ner är all­tid givan­de. Nu ges en ena­stå­en­de möj­lig­het till det, om du kom­mer med på den sto­ra fin­lands­svens­ka semi­na­ri­ekryss­ning­en för fri­tidsod­la­re. Kryss­ning­en mel­lan Åbo och Stock­holm har före­läs­ning­ar, dis­kus­sio­ner, för­e­nings­in­fo, demon­stra­tio­ner m.m. på pro­gram­met. Kän­da fin­lands­svens­ka träd­gårds­pro­fi­ler med­ver­kar. Mera infor­ma­tion om tid­punkt, anmäl­ning­ar, pri­ser och pro­gram hit­tar du på för­bun­dets … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Att träf­fa and­ra trädgårdsvänner

För träd­gårds­vän­ner är det all­tid myc­ket givan­de att dis­ku­te­ra med and­ra som har sam­ma intres­se. Ett utmärkt till­fäl­le till det blir det i vin­ter, när det arran­ge­ras en sam­ling för fin­lands­svens­ka träd­gårds­en­tu­si­as­ter. Det blir semi­na­ri­ekryss­ning med före­läs­ning­ar, dis­kus­sio­ner, demon­stra­tio­ner etc.  Med oss har vi exper­ter från både Öster­bot­ten och söd­ra Fin­land. Håll utkik efter när­ma­re infor­ma­tion … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kryd­dat STF-årsmöte

Tre träd­gårds­årsmö­tes­de­le­ga­ter står på per­rong­en i Ben­näs och invän­tar tåget söder­i­från, med för­hopp­nings­vis sex dito ombord. Och — - wrooom! Som i bäs­ta For­mel1-stil susar tåget för­bi! De ombord­va­ran­de, som sti­git upp och krängt på sig ytter­klä­der­na vid upp­ma­ning­en “Seu­raa­va Pän­nä­i­nen — föl­jan­de Ben­näs” note­ra­de inte att sta­tio­nen svis­ha­de för­bi. Märk­te blott, där de stod … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Plant- och skottbytartider

Så var­för inte göra något roligt av det? Ja tror det var en mart­ha­för­e­ning i Per­nå som pub­li­ce­ra­de det först: “plant­byte med skott­väx­ling”. Och nu vill jag stjä­la och eta­ble­ra ordet skott­väx­ling. Det tycks vara det här vec­ko­slu­tet som det hän­der i alla träd­gårds­för­e­ning­ar. Ikväll (fre­dag) dyker träd­gårds­vän­ner­na ner i rabat­ter­na och kraf­sar upp det … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Viss­te ni det? Rosa­ri­um i Borgå!

Ta vara på till­fäl­le­na, smid medan jär­net är varmt och hjälp omstän­dig­he­ter­na med en liten spark på rätt stäl­le! Där har ni ingre­di­en­ser­na för att få t.ex. ett rosa­ri­um till stånd! 1996 måla­de Maria de Lisit­zin ett por­trätt av Toi­ni Grönqvist, grun­da­re av och ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till fle­ra rosa­ri­er i Åbo med omnejd. Por­trät­tet avtäck­tes i Borgå … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Års­mö­tes­dags

Vi i Borgå hade års­mö­te i sön­dags. Någ­ra nya ansik­ten syn­tes bland års­mö­tes­del­ta­gar­na, någ­ra nya inval­des i sty­rel­se och nöjes­kom­mit­té. Bra så! Ibland väc­ker nog års­mö­ten många frå­gor. Hur tas nya “dele­ga­ter” emot, hur får de lära sig hur allt fun­ge­rar, hur myc­ket infor­me­rar och för­kla­rar de äld­re, hur myc­ket lyss­nar man på de nya? I … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…