Kategoriarkiv: Okategoriserade

Plan­te­ra på hösten!

På hös­ten är det en utmärkt tid att plan­te­ra träd, bus­kar och peren­ner. Kom bara ihåg att se till att mar­ken helst är ogräs­fri och att du har ett till­räck­ligt tjockt mul­la­ger. På hös­ten är luf­ten fuk­ti­ga­re och det kanske ock­så reg­nar mer än på våren, så vatt­nings­be­ho­vet är inte lika stort. Och när våren kom­mer är … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Sen­som­mar-för­höst

  Vi har haft en otro­ligt varm och fin höst. Som­ma­ren som ute­blev kom kanske lite för­se­nat, men bätt­re sent än ald­rig. Tit­ta­de på som­mar­blom­mar­na jag sått, jag gil­lar att söka oli­ka färg­va­ri­a­tio­ner av en blom­ma. I år hit­ta­de jag mör­kli­la bloms­ter­to­bak som kom­pis till den lime­fär­ga­de- och båda dof­ta­de! Något som jag ock­så tyc­ker är vik­tigt. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­nings dagsutflykt

Den and­ra augusti sam­la­des nio intres­se­ra­de vid Tofag mark­cen­ter och lyss­na­de då Pet­ra berät­ta­de om deras pro­duk­ter och tjäns­ter. Mark­cent­ret har fun­nits sedan 2008, men sten­ar­be­ten har de gjort redan innan det. Idén med cent­ret är att det skall gå att köpa hur små eller sto­ra mäng­der som helst av alla pro­duk­ter. Ben­ders mark­ste­nar som … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Vack­ra sommarblommor

På Face­book ser man otro­ligt många inlägg, i vari­e­rand form, men alla med sam­ma tema. Näm­li­gen så att män­ni­skor utma­nar varand­ra att läg­ga in bil­der på som­ma­rens blom­mor. Där finns sådant som väx­er i den egna träd­går­den, vil­da blom­mor i natu­ren, blom­mor i park­plan­te­ring­ar osv. Från oli­ka delar av lan­det och från oli­ka län­der. Någon stör­re … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Glöm inte balkongen!

Nu bör­jar vi änt­li­gen ha som­mar­vär­me! Hop­pas det hål­ler i sig ett tag… För den som odlar på bal­kong är det vik­tigt att nu vara påpass­lig. Vi kanske har vant oss vid långa bevatt­nings­in­ter­val­ler tack vare det sva­la för­som­mar­väd­ret. Men nu i vär­men väx­er allt snab­ba­re och jor­den tor­kar snabbt ut i kru­kor­na. Var allt­så upp­mäk­sam … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Ibland är det motigt…

För­som­ma­ren står i sin ski­ras­te gröns­ka, syre­ner­na blom­mor och allt är vac­kert. Men, det är lite i sva­las­te laget för min smak. Och ofta reg­nigt. Dess­utom lider jag av årtion­dets värs­ta som­mar­för­kyl­ning, lig­ger inne med feber och alla symp­tom man kan tän­ka sig. På ter­ras­sen vän­tar fort­fa­ran­de blom­plan­tor­na som inköp­tes för fem dagar sedan på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…