Kategoriarkiv: Resor

Träd­går­dens vår 2016

Den and­ra april åkte Väst­ra Nylands träd­gårds­för­e­ning på exkur­sion till mäs­san Träd­gård 2016 i Åbo och till Jun­tin Puu­tar­ha. Vi var sam­man­lagt  29 per­so­ner som åkte på utfärd. Träd­gårds­mäs­san var intres­sant och det fanns myc­ket att se och beund­ra. Fres­tel­ser­na var många och även under­teck­nad, som hade för­sökt stå emot fres­tel­sen, köp­te hem lite väx­ter. … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Träf­fa kompisarna!

Att dis­ku­te­ra med and­ra träd­gårds­vän­ner är all­tid givan­de. Nu ges en ena­stå­en­de möj­lig­het till det, om du kom­mer med på den sto­ra fin­lands­svens­ka semi­na­ri­ekryss­ning­en för fri­tidsod­la­re. Kryss­ning­en mel­lan Åbo och Stock­holm har före­läs­ning­ar, dis­kus­sio­ner, för­e­nings­in­fo, demon­stra­tio­ner m.m. på pro­gram­met. Kän­da fin­lands­svens­ka träd­gårds­pro­fi­ler med­ver­kar. Mera infor­ma­tion om tid­punkt, anmäl­ning­ar, pri­ser och pro­gram hit­tar du på för­bun­dets … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Fan­tas­tisk trädgårdsbutik

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA Svens­ka Träd­gårds­för­bun­det arran­ge­ra­de i månads­skif­tet sep­tem­ber-okto­ber en stu­di­e­re­sa till Sve­ri­ge. Den förs­ta dagen besök­te vi mäs­san Elmia Gar­den i Jön­kö­ping och föl­jan­de dag var det dags för Bür­gers Växt­gård. Ett fan­tas­tiskt gar­den cen­ter med stort urval plan­tor av både bus­kar, träd och peren­ner. Inne i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kom med till Sve­ri­ge i höst

Helt i slu­tet av sep­tem­ber kom­mer en grupp träd­gårds­in­tres­se­ra­de fin­lands­svens­kar att ta fär­jan från Åbo till Stock­holm, åka ner till Jön­kö­ping och Elmia Gar­den. Det är en fack­mäs­sa för träd­gårds­bran­schen, som bland annat visar de senas­te tren­der­na. Föl­jan­de dag besöks en helt fan­tas­tisk träd­gårds­bu­tik i Köping, Bür­gers Växt­gård. De har allt man kan tän­ka sig, … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Vack­ra Skottland

Nyli­gen hem­kom­men från en dryg vec­kas besök när­mast på den skots­ka öst­kus­ten kan jag inte låta bli att rekom­men­de­ra alla vän­ner av natur och väx­ter att vid möj­lig­het besö­ka Skott­land. Fan­tas­tis­ka mjukt run­da­de kul­lar, skönt blom­man­de ljung på slutt­ning­ar­na, betan­de får, intres­san­ta träd­går­dar m.m. P9050021 Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Annorlun­da resa till tro­piskt paradis

I novem­ber, den grå och rus­ki­ga måna­den, åker en grupp träd­gårds­vän­ner till soli­ga och fan­tas­tis­ka Kuba. Rese­pro­gram­met och and­ra arrange­mang är redan kla­ra, men nu har det uppen­ba­rat sig en möj­lig­het att ännu ta emot någ­ra efteran­mäl­ning­ar. Gå allt­så in på Svens­ka Träd­gårds­för­bun­dets webb­si­da (www.tradgard.fi) och se vil­ken fan­tas­tisk resa det blir i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

På årets förs­ta mässa…

För min del är årets förs­ta träd­gårds­ut­ställ­ning­en avver­kat. I vän­tan på Åbo utställ­ning­en i slu­tet på april har jag just åter­vänt från RHS Car­diff Flo­wer Show. Car­diff är Wales huvud­stad och trots att det var en 120km resa dit från vårt hög­kvar­ter i Preste­i­g­ne var det väl värt resan. Till och med väd­ret var på … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…