Bilder

Fåg­lar gil­lar bus­kar med bär

Fåg­lar gil­lar spe­ci­ellt röda bär. Man vill ju inte att de äter upp jord­gub­bar­na eller de röda vin­bä­ren. Men till exem­pel rönn och hag­torn kan man plan­te­ra just med tan­ke på fåg­lar­na. Ock­så blom­man­de träd och bus­kar drar till sig fåg­lar, insek­tä­tan­de såda­na som loc­kas dit av insek­ter­na som trivs där. Exem­pel på fågel­vän­li­ga bus­kar ges i … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Kiwa­no- en glad överraskning!

På vin­tern fick jag en påse Kiwa­no-frön av min dot­ter. Jag kun­de nog inte före­stäl­la mig hur intres­sant det skul­le bli. Plan­tor­na jag drog upp såg ut som en spä­da­re ver­sion av gurk­plan­tor, men en sån över­rask­ning jag skul­le åka på ännu.. Som­ma­rens vär­me kom­bi­ne­rat med ett bevatt­nings­sy­stem i växt­hu­set gjor­de att Kiwa­non väx­te. Jag … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Häls­ning­ar från Bromarv!

En varm som­mar­dag besök­te 15 vux­na och två barn Tall­bac­ka Träd­gård, där Kata­ri­na Karls­son berät­ta­de om deras tomatsor­ter och odling­ar. Besö­kar­na fick även sma­ka på tomatsor­ter­na som var hela 22 st. till anta­let. Efter besö­ket kör­de vi ut till Ska­tafé och avnjöt mat och dryck. För den som ännu vil­le ta ett dopp låg Pad­va … Con­ti­nue Reading ››
Dela med dig…

Över­by

Häls­ning­ar från Över­by, där jag spen­de­ra­de tre stu­di­e­da­gar. En bild av bloms­terprak­ten ini­från växt­hu­sen och från planteringarna.

88240a80-389c-45a3-b034-4533a0229f8a_jpeg

Vi har haft ett under­bart vår­vä­der med myc­ket sol och vär­me i söd­ra Fin­land. Björ­ken har ställ­vis mös­söron och växt­lig­he­ten har tagit fart.

H. … Con­ti­nue Reading ››

Dela med dig…